Принципи роботи

У цьому розділі ви можете ознайомитися з основними документами, якими керується компанія «Рош» в своїй операційній діяльності і при роботі з постачальниками і дистриб'юторами. Ми віддані принципам сталого розвитку у всіх ділових операціях і націлені на застосування найвищих етичних стандартів.

«Рош», як відповідальна компанія, дотримується встановлених законом і внутрішніми документами компанії правил, керується ними при взаємодії з іншими організаціями та просить від них взаємного дотримання.

Наші постачальники відіграють важливу роль в нашій роботі, вони допомагають компанії підтримувати стійке зростання і розвиток. «Рош» створює і впроваджує інновації, прагне до економічної, соціальної та екологічної стійкості. Це обов'язкова умова довгострокового успіху і для компанії, і для всіх зацікавлених сторін.

Для підтримки цієї мети «Рош» очікує від постачальників дотримання етичних принципів в галузі трудових відносин, захисту навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки, а також систем управління. «Рош» сформулювала ключові принципи і стандарти, якими керується у відносинах зі своїми партнерами по бізнесу, в «Кодексі поведінки постачальника Рош».

Компанія віддана даними принципам і вимагає, щоб постачальники однозначно визнавали і дотримувалися їх у своїй роботі, а також забезпечували відповідність даним принципам своїх постачальників.

Кодекс поведінки Групи компаній «Рош» - основний документ, який неухильно дотримується всіма без винятку підрозділами компанії, всіма співробітниками. Він також встановлює основні етичні вимоги, що відображають ставлення компанії до праці, охорони навколишнього середовища, прав та інтересів кожної людини, які так чи інакше взаємодіють з компанією «Рош».

Ми наполягаємо, щоб всі постачальники компанії слідували встановленим в даному документі принципам і стандартам.

Кодекс поведінки постачальників групи компаній «Roche» Компанія «Roche» прагне сталого розвитку у всіх сферах своєї діяльності та спрямовує зусилля на застосування найвищих етичних стандартів. Наші постачальники (постачальники товарів, послуг та виробники за контрактами) відіграють важливу роль, яка сприяє сталому зростанню та загальному успіху. Компанія «Roche» впроваджує інновації та прагне до економічної, соціальної та екологічної стійкості, щоб забезпечити доставку нашої продукції пацієнтам та довгостроковий успіх компанії «Roche» та її ділових партнерів. Компанія «Roche» вважає тривалі інновації своїм найбільшим внеском у суспільство. Наші постачальники – це бізнес-партнери, досвід та можливості яких ми використовуємо з метою покращення своєї продуктивності, ефективності та безперервності бізнесу, що дозволяє нам впроваджувати медичні інновації для задоволення потреб наших пацієнтів та користі для суспільства. Наші пацієнти та зацікавлені сторони очікують, що при впровадженні інновацій компанія «Roche» у своїй діяльності дотримуватиметься високих стандартів відповідальної та етичної поведінки та очікуватиме від своїх постачальників слідування таким самим високим стандартам. В своїй діяльності компанія «Roche» повною мірою забезпечує підтримку та виконання громадянських прав. Ми дотримуємося Керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини (Концепція Раггі (Ruggie)). Компанія «Roche» вимагає такого самого забезпечення та поваги до громадянських прав від наших постачальників. Компанія «Roche» не терпить хабарництва чи будь-якої іншої форми корумпованої ділової поведінки. Наші постачальники повинні дотримуватися тих самих етичних принципів і працювати з власними постачальниками на принципах протидії корупції. Компанія «Roche» прагне дотримуватися принципів стійкості. Ми вимагаємо від наших постачальників чітко визнавати та дотримуватися принципів, закладених у Кодексі поведінки постачальників, і гарантувати, що їхні власні постачальники також будуть слідувати цим принципам. Компанія «Roche» оцінює суворе дотримання нашим постачальником «Кодексу поведінки постачальника» у ході виконання ним нашої «Програми візитів щодо забезпечення сталого розвитку». Принципи відповідального управління ланцюгами поставок (www.pscinitiative.org/resource) У цьому документі викладено «Принципи фармацевтичної промисловості щодо відповідального управління ланцюгом поставок» («Принципи ВУЛП») в аспектах етичних стандартів, праці та дотримання громадянських прав, охорони праці та техніки безпеки, навколишнього середовища та пов’язаних з ними систем управління. Компанії, що підтримують дані Принципи: - Інтегруватимуть та застосовуватимуть ці Принципи таким чином, щоб вони відповідали власним програмам постачальника. - Вважають, що суспільний та економічний розвиток має базуватися на відповідальній діловій поведінці та практиці. Фундаментальним для цього переконання є розуміння того, що бізнес повинен принаймні діяти у повній відповідності до всіх чинних законів, правил та нормативно-правових актів. - Усвідомлюють відмінності у культурі та проблеми, пов’язані з тлумаченням та застосуванням цих Принципів у всьому світі. Хоча компанії, що підтримують Принципи, вважають, що очікуване є універсальним, необхідно розуміти, що методи досягнення цих очікувань можуть бути різними і повинні відповідати законам, цінностям та культурним очікуванням різних суспільств світу. - Вважають, що ці Принципи найкраще впроваджуються за допомогою підходу постійного вдосконалення, який покращує ефективність постачальників за деякий час.

Етичні стандарти Постачальники повинні вести свій бізнес етично і діяти добросовісно. До аспектів етичних стандартів належать: Цілісність бізнесу та чесна конкуренція Будь-яка корупційна діяльність, вимагання та розтрата майна заборонені. Постачальники не дають або не беруть хабарі, а також не беруть участь в інших незаконних спонуканнях до вчинення протиправних дій, які стосуються ділових чи державних відносин. Постачальники повинні вести свою діяльність відповідно до принципів чесної та добросовісної конкуренції та дотримуватися всіх чинних антимонопольних законів. Постачальники повинні використовувати справедливі ділові практики, зокрема точну та правдиву рекламу. Виявлення проблем Всіх працівників слід заохочувати повідомляти про занепокоєння чи незаконну діяльність на робочому місці, не загрожуючи репресіями, залякуванням чи цькуванням. Постачальники розслідують і в разі необхідності вживають коригувальних заходів. Захист прав тварин З тваринами слід поводитися з повагою, мінімізувати больові відчуття та стрес. Випробування на тваринах слід проводити після розгляду питання щодо заміни тварин, зменшення кількості використовуваних тварин або вдосконалення процедури, щоб мінімізувати страждання тварин. В разі, якщо це науково обґрунтовано і прийнятно відповідно до нормативно-правових актів, слід вдаватися до альтернативних рішень. Конфіденційність Постачальники захищають та використовують виключно належним чином конфіденційну інформацію, щоб гарантувати захист прав на конфіденційність компанії, працівника та пацієнтів. Праця Постачальники зобов’язуються дотримуватися громадянських прав працівників та ставитися до них гідно та з повагою. До аспектів праці належать: Вільно обрана зайнятість Постачальники не повинні використовувати примусову, підневільну, кабальну працю, а також примусову працю ув’язнених. Дитяча праця та молоді працівники Постачальники не повинні використовувати дитячу працю. Працевлаштування молодих працівників, які не досягли 18-річного віку, допускається лише для нешкідливої роботи, що не передбачає небезпеки, і у разі, якщо вік молодих працівників перевищує мінімальний вік для прийому на роботу в країні працевлаштування або вік, встановлений для завершення обов’язкової шкільної освіти. Недопущення дискримінації Постачальники забезпечують робоче місце, яке не передбачає цькування та дискримінації. Дискримінація з причин, таких як колір шкіри, вік, стать, сексуальна орієнтація, етнічна приналежність, інвалідність, релігія, політична приналежність, членство в союзі або сімейний стан не допускається.

Справедливе ставлення Постачальники забезпечують робоче місце, яке не передбачає жорстокого та нелюдського поводження, зокрема будь-які сексуальні домагання, сексуальне насильство, тілесні покарання, психічний чи фізичний примус чи словесне насильство над робочими, та не загрожуючи жодним подібним поводженням. Заробітна плата, пільги та робочий час Постачальники виплачують працівникам заробітну плату відповідно до чинного законодавства про заробітну плату, зокрема мінімальну заробітну плату, понаднормові години та передбачені пільги. Постачальники повинні вчасно повідомляти працівника про засади, на яких вони отримують компенсацію. Очікується також, що постачальники спілкуються з працівником щодо необхідності роботи понаднормово та заробітної плати за такий понаднормовий час. Свобода на участь в асоціаціях Заохочується відкрита комунікація та пряма взаємодія з працівниками для вирішення питань на робочому місці та компенсації. Постачальники поважають встановлені місцевим законодавством права працівників вільно об’єднуватися, вступати чи не вступати в профспілки, шукати представництва та вступати до рад працівників. Працівники повинні мати можливість відкрито спілкуватися з керівництвом щодо умов праці без загрози розправи, залякування чи цькування. Охорона праці та техніка безпеки Постачальники забезпечують безпечне та здорове робоче середовище, у тому числі для будь-яких житлових приміщень, що надаються компанією. До аспектів охорони праці та техніки безпеки належать: Захист працівників Постачальники захищають працівників від надмірного впливу хімічних, біологічних та фізичних небезпек, виконання фізично складних завдань на робочому місці та в будь-яких житлових приміщеннях, що надаються компанією. Безпека виробничих процесів Постачальники повинні мати програми для запобігання або зменшення критичних викидів хімічних речовин. Підготовка та реагування на надзвичайні ситуації Постачальники повинні визначати та оцінювати надзвичайні ситуації на робочому місці та будь-яких житлових приміщеннях, що надаються компанією, та мінімізувати їхній вплив шляхом впровадження планів надзвичайних ситуацій та процедур дії при їхньому виникненні. Інформація про небезпеку Інформація щодо безпеки, що стосується поводження з небезпечними матеріалами, зокрема фармацевтичними сполуками та фармацевтичними проміжними матеріалами, повинна бути доступною для вивчання, навчання та захисту працівників від небезпек.

Навколишнє середовище Постачальники повинні діяти на основі принципів екологічної відповідальності та ефективності, і вони повинні мінімізувати несприятливий вплив на навколишнє середовище. Постачальникам рекомендується зберігати природні ресурси, уникати використання небезпечних матеріалів, де це можливо, та займатися діяльністю, яка передбачає повторне використання та утилізацію. Екологічні аспекти включають: Екологічні дозвільні рішення Постачальники повинні дотримуватися всіх діючих нормативно-правових актів у сфері екологічного законодавства. Необхідно отримати всі необхідні екологічні дозволи, ліцензії, інформацію про реєстрацію та обмеження, а також дотримуватися їхніх експлуатаційних та звітних вимог. Відходи та викиди Постачальники мають створити системи для безпечного поводження, переміщення, зберігання, переробки, повторного використання або управління відходами, викидами в атмосферу та скидами стічних вод. Будь-які відходи, стічні води або викиди, які можуть негативно вплинути на здоров’я людини чи навколишнього середовища, повинні бути належним чином керовані, контрольовані та оброблені перед викидом у навколишнє середовище. Розливи та змиви Постачальники мають встановити системи для запобігання та пом’якшення випадкових розливів та змивів забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Системи управління Постачальники повинні використовувати системи управління для сприяння постійному вдосконаленню та виконанню очікувань цих принципів. До аспектів систем управління належать: Зобов’язання та підзвітність Постачальники демонструють суворе дотримання понять, описаних у цьому документі, виділяючи відповідні ресурси. Юридичні вимоги та вимоги замовника Постачальники повинні ідентифікувати та відповідати чинним законам, нормативно-правовим актам, стандартам та відповідним вимогам замовника. Система управління ризиками Постачальники мають механізми визначення та управління ризиками у всіх сферах, які розглядаються у цьому документі. Документація Постачальники повинні вести документацію, необхідну для підтвердження відповідності цим очікуванням та відповідності діючим нормативно-правовим актам.

Навчання та компетентність Постачальники повинні мати навчальну програму, яка забезпечує належний рівень знань, умінь та навичок в управлінні та у працівників для виконання цих очікувань. Постійне вдосконалення Очікується, що постачальники будуть постійно вдосконалюватися, встановлюючи цілі ефективності, виконуючи плани впровадження та вживаючи необхідних коригувальних заходів щодо виявлення недоліків, встановлених внутрішніми чи зовнішніми оцінками, інспекційними перевірками та аналізами з боку керівництва. Окрім Принципів ВУЛП для компанії «Roche» важливі наступні принципи: Інтелектуальна власність Компанія «Roche» впроваджує інновації в сфері медицини, які покращують здоров’я та якість життя людей, працюючи з постачальниками, які найкращим чином можуть відповідати нашим бізнес-потребам щодо вартості, інновацій, цілісності, якості, придатності, надійності та стійкості. Оскільки постачальники є діловими партнерами, що підтримують зусилля компанії «Roche», вони поважають права інтелектуальної власності компанії «Roche», захищають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та гарантують безпеку інформації про клієнтів. Постачальники керують технологіями та ноу-хау у спосіб, що захищає права інтелектуальної власності. Економічна стійкість Постачальників заохочують сприяти соціальному та економічному розвитку та гарантувати сталий розвиток громад, в яких вони працюють. Різноманітність постачальників Постачальники залучають соціально та економічно різні категорії постачальників через інклюзивні процеси пошуку, що сприяють дотриманню принципу рівних можливостей. Кодекс поведінки постачальників компанії «Roche» був запропонований Комітетом з питань корпоративної стійкості і був прийнятий Корпоративним виконавчим комітетом 11 листопада 2019 року і набув чинності того ж дня.

Надруковано «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд» (F. Hoffmann-La Roche Ltd) 4070 Basel, Switzerland © 2019 Всі вказані торгові марки мають правовий захист. www.roche.com 7 001 012

Завантажити

Завантажити Кодекс поведінки постачальника Рош

Дізнатися більше

Онлайн версія Кодексу поведінки

Даний веб-сайт містить інформацію для пацієнтів та фахівців в області медицини і фармацевтики України. Інформація на даному сайті не повинна використовуватися для самостійної діагностики і лікування та не може бути заміною очної консультації лікаря.

КонтактиСвітlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeФармацевтичні рішенняДіагностичні рішенняКар'єраМедіаПрограма підтримки пацієнтівПравова угодаПравові застереженняЗаява про конфіденційність Roche